Pim Ketelaar versterkt Vital Innovators / VitaValley

Per 1 maart aanstaande zal Pim Ketelaar als senior Health Innovator het team van Vital Innovators gaan versterken. Pim Ketelaar was sinds 2005 directeur van Telecom4care en is bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH).  De kennis en ervaring van Pim Ketelaar op het gebied van zorg, innovatie en eHealth zijn een waardevolle aanvulling voor Vital Innovators / VitaValley en haar relaties.

Pim Ketelaar: “De visie van Vital Innovators om door innovatie met zo groot mogelijke maatschappelijke impact de duurzaamheid van de zorg te vergroten, past zeer goed bij mijn zienswijze en ambities. Gezamenlijk met het team van Vital Innovators en het bestuur van VitaValley verwacht ik mijn impact verder te kunnen vergroten.”

Vital Innovators is een sociale onderneming die werkt aan vernieuwing van de gezondheidszorg met een blijvende positieve impact op de maatschappij. Voor haar opdrachtgevers onderzoekt, ontwikkelt en implementeert Vital Innovators innovaties in de zorg en schaalt deze op.
Vital Innovators is ontstaan op initiatief van Stichting VitaValley en George Avenue. Beide organisaties zijn belangrijke spelers op het gebied van zorginnovatie. VitaValley heeft een groot netwerk en uitgebreide expertise op het gebied van zorginnovatie. Met haar partners heeft zij als doel het identificeren, ontwikkelen en implementeren van zorginnovaties die de kwaliteit van leven van mensen handhaven of bevorderen.

Voor het persbericht zie hier.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Comments Off on Pim Ketelaar versterkt Vital Innovators / VitaValley

eRevalidatie komt op gang

eHealth krijgt ook in de revalidatiesector steeds meer voet aan de grond. De positieve resultaten uit pilots, proeven en projecten stapelen zich op. Teleconsultatie, webspreekuren, Wii games en digitale poli’s dragen bij aan betere informatievoorziening, meer empowerment en meer eigen regie door patiënten. En zo wordt bespaard op kosten en arbeid.
De hoogste tijd om eRevalidatie een vanzelfsprekend onderdeel te maken van de gezondheidszorg. Deze maand een mooi overzichtsartikel van John Ekkelboom in Revalidatie Magazine over eRevalidatie, met medewerking van Pim Ketelaar.

Share
Geplaatst in Nieuws, Publicaties | Getagged , , , , | Comments Off on eRevalidatie komt op gang

eHealth in de huisartsenpraktijk maakt zorg beter en vak aantrekkelijker

eHealth is een belangrijke sleutel tot een houdbaar zorgstelsel, waarin patiënten en professionals samenwerken in netwerken van zorg. Huisartsen spelen een cruciale rol bij de verdere opschaling en inbedding van eHealth. Deze maand publiceerde Bijblijven, het tijdschrift voor praktische huisartsgeneeskunde, daarom het themanummer over eHealth.
Pim Ketelaar, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) mocht hier als gastredacteur aan bijdragen:
Juist door de inzet van moderne communicatiemiddelen en sociale media kan het vak rijker en aantrekkelijker worden.

In dit themanummer zijn door prof. dr. Wil van den Bosch en ir. Pim Ketelaar een aantal toepassingen gekozen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van eHealth en telemedicine te illustreren. Met bijdragen van het Center for eHealth Research van de Universiteit Twente, KSYOS Health Management Research, Vrij Universiteit Amsterdam, RIVM, artsenfederatie KNMG, UMC St Radboud en Medicinfo.
Hier het redactioneel en de samenvattingen van de artikelen.

Het complete nummer is te bestellen bij uitgever Bohn Stafleu van Loghum.

 

 

Share
Geplaatst in Nieuws, Publicaties | Getagged , , , , , | Comments Off on eHealth in de huisartsenpraktijk maakt zorg beter en vak aantrekkelijker

eHealth op NAP

Het gevoel van urgentie om nu echt door te pakken met eHealth is groter dan ooit. Genoeg projecten, pilots en proeven gedaan. Het is nu de hoogste tijd om eHealth toepassingen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van alledaagse zorg. Hierbij passen geen zandzakken, maar een heus deltaplan.

Mooie ontwikkelingen zijn er in de geestelijke gezondheidszorg. Volgens GGZ Nederland loopt de Nederlandse ggz internationaal gezien voorop met e-mental health. Interventies kunnen via internet direct worden aangeboden aan patiënten. Zo worden veel meer mensen met psychische problemen, met goed gevolg geholpen. Door het laagdrempelige karakter en de landelijke, 24/7 beschikbaarheid, kunnen doelgroepen worden bereikt die lange tijd buiten het bereik van de reguliere GGZ zijn gebleven.

Ook vanuit Den-Haag komen goede berichten over het belang van eHealth, om de zorg beter, beter betaalbaar en meer toegankelijk te maken. In de miljoenennota staat zelf een heuse eHealth paragraaf. Mooie woorden natuurlijk, maar concreet beleid blijft vooralsnog uit. Sterker nog, de minister heeft in haar beleidshaast een drempel opgeworpen voor de toegankelijkheid van e-mental health door het invoeren van eigen bijdrage voor e-mental health in de eerste lijn.

Het Trimbos instituut becijferde dat dit averechts gaat werken. Een eigen bijdrage aan duurdere zorg dus. Door het opwerpen van drempels op de ene plek zullen er op plekken waar geen drempels zijn (bijvoorbeeld bij huisartsen) overstromingen ontstaan. Eigenlijk een eeuwenoud polderprincipe. Ook artsenkoepel KNMG mist de samenhang in de plannen van de minister, en laat weten dat de VWS begroting veel ad hoc bezuinigingen bevat die de zorg juist bedreigen.

Vreemd daarom dat dit soort maatregelen zonder veel omhaal worden doorgevoerd. Dit staat in schril contrast tot de eindeloze bewijslast waarmee zorginnovatoren worden opgezadeld als ze nieuwe paden willen bewandelen. Het invoeren van een financiële drempel met grote macro-economische impact hoeft kennelijk niet evidence based.

Intussen stapelt de evidence voor de toegevoegde waarde van eHealth zich op. Het British Journal of Dermatology publiceerde recentelijk een studie, op basis van meer dan 40.000 teleconsulten, over het effect van teledermatologie op efficiëntie, kwaliteit en kosten van zorg na selectie door de huisarts.

De hoogste tijd om deze kennis om te zetten in concreet beleid, en bewezen eHealth toepassingen krachtig te stimuleren, normaliseren en te prioriteren. Daarbij past een integrale aanpak, gericht op de lange termijn. En geen haastige ad hoc ingrepen. Dus geen zandzakken maar een deltaplan. Dan houden we allemaal tenminste droge voeten.

Pim Ketelaar
September 2011

Share
Geplaatst in Geen categorie | Comments Off on eHealth op NAP

eHealth: zorg altijd dichtbij

Concentratie van zorg én zorg dichtbij de patiënt.
Het lijkt een contradictie. Toch zijn dit twee belangrijke thema’s uit het beleid van minister Schippers. Belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van beide beleidsdoelen: eHealth. De minister ziet eHealth dan ook als belangrijk toekomstig onderdeel van de zorgketen.
Maar de structurele toepassing van eHealth in relatie tot concentratie van zorg én meer zorg dichtbij is nog nauwelijks uitgewerkt. Terwijl hier een geweldig potentieel ligt.
Tijd voor actie in de polder!

Zorg digitaal bereikbaar

In de landelijke nota gezondheidsbeleid “Gezondheid dichtbij”, schrijft Schippers dat ze meer zorg in de buurt wil: “Herkenbare en toegankelijke zorgvoorzieningen in de buurt of digitaal bereikbaar (eHealth) kunnen hieraan bijdragen”.
Prima gedachte natuurlijk, maar dan moeten zorgaanbieders hierin wel gestimuleerd en ondersteund worden. En dus moeten er structurele maatregelen komen voor de financiering van digitale bereikbaarheid van zorg. Tijdelijke maatregelen en experimenten stimuleren de online ondernemingszin van zorgaanbieders niet. Illustratief is hierbij is de voortdurende onzekerheid over een structurele oplossing voor anonieme e-mental health.

Spreiding en specialisatie

Uiteraard zijn hierbij budgettaire uitdagingen. De zorg is als een mathematisch onhoudbaar (De Jager)  koekoeksjong (Rutte) in het nest van publieke uitgaven. Daarom werd op 4 juli jl. het hoofdlijnenakkoord over de kostenontwikkeling binnen de ziekenhuiszorg gesloten. Om de immer stijgende zorguitgaven te beteugelen is afgesproken dat, waar dit uit oogpunt van kwaliteit, doelmatigheid en innovatie wenselijk is, zorgaanbieders en zorgverzekeraars spreiding en specialisatie van ziekenhuisfuncties zullen bewerkstelligen. Dit kan betekenen dat patiënten mogelijk verder moeten reizen voor bepaalde behandelingen.

Bron: fotostudio Bart Nijs

Maar nabijheid van zorg kan deels ook op afstand worden gerealiseerd. Een goed voorbeeld is topreferente zorg op afstand waarbij intake, therapieadvies en coaching zo veel mogelijk op afstand worden gedaan, en waarbij het juist de bedoeling is dat de patiënt zich niet onnodig hoeft te verplaatsen. Hierbij kan ook worden gedacht aan online spreekuren of videoconsultatie zoals bij Health Bridge gebeurt. Groot voordeel hierbij is dat de verwijzer de patiënt niet uit het oog verliest, betrokken is bij de therapie en ook zelf leert hoe de patiënt in dit proces te begeleiden. Ofwel: concentratie van zorg, maar met spreiding van kennis, aldus de NPCF. Dit geeft gelijk ook een heel andere dimensie aan de discussie over sluiten en afbouwen van ziekenhuiscapaciteit. Zie het verhaal over de mogelijke opheffing van het kenniscentrum voor sarcoïdose in het azM hier.

Van bakstenen naar bytes

Ondanks de geweldige mogelijkheden van online intercollegiale consultatie om verantwoord te spreiden en te concentreren, rest hier een hardnekkig obstakel: structurele tarieven. Vergoedingen voor dergelijke consulten op afstand zijn op dit moment gewoon niet goed geregeld. Hoogste tijd om hier beleid op te maken, en virtueel samenwerken in de zorg te stimuleren met de juiste financiële prikkels.
Het aangekondigde herstructureringsfonds, bedoeld om de versnelde afbouw van capaciteit te compenseren, moet daarom gebruikt worden om de overgang van bakstenen naar bytes te versnellen.

Vrijblijvendheid voorbij

De structurele verankering van eHealth moet in de hoogste versnelling worden gebracht. Om eHealth structureel te verankeren is het nodig gericht te stimuleren, normaliseren en prioriteren, zoals de NVEH in haar raamwerk voor de Nationale Implementatie Agenda eHealth aangeeft. Prioriteren betekent hier: het afdwingen van de toepassing van bewezen eHealth diensten, ten koste van conventionele zorg. De vrijblijvendheid voorbij dus. eHealth als vanzelfsprekend onderdeel van basiszorg.

Substitutie? Samenwerking!

Substitutie lijkt een toverwoord voor kostenbeheersing. In het hoofdlijnenakkoord wordt gesproken over substitutie op basis van kwaliteit, doelmatigheid en innovatie tussen zelfzorg, eerste lijn, tweede en derde lijn. Maar substitutie leid altijd tot getouwtrek om budgetten. Daarom wellicht meer voor de hand liggend: samenwerking. Meer gestroomlijnde samenwerking tussen verschillende echelons en eenvoudiger informatie-uitwisseling leidt onherroepelijk tot verbetering van kwaliteit en doelmatigheid. Ook hierbij is eHealth een belangrijke sleutel. Een online instrumentarium voor transmurale samenwerking, dat door zorgprofessionals eenvoudig én veilig kan worden ingezet in de dagelijkse zorgpraktijk is een cruciale voorwaarde voor een toekomstbestendig zorgstelsel.

Pim Ketelaar,  Augustus 2011

Share
Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , , , | Comments Off on eHealth: zorg altijd dichtbij

De stekker gaat uit Google Health: gebrek aan gebruikers, gebrek aan revenuen

Google heeft aangekondigd per 1 januari 2012 de stekker uit Google Health te trekken. Google bericht dat gebruik van Google Health achterblijft bij de verwachtingen en daarmee niet voldoet aan Google’s doelstelling om met Google Health een grote impact te maken in de zorg.

Google startte in 2008 met Google Health, een internettoepassing waarmee online medische gegevens bijgehouden kunnen worden. Google Health is opgezet als een Personal Health Record met de mogelijkheid om vanuit de persoonlijke medische gegevens van de gebruiker gericht door te zoeken naar relevante informatie van bijvoorbeeld zorgaanbieders.

Voor Google, dat zijn successen meet in termen van miljarden (gebruikers, omzet) en double digit growth was de groei van Google Health te beperkt. Ondanks de wind in de zeilen van de patient empowerment beweging, wist Google Health maar beperkt zijn weg te vinden naar zorgprofessionals, en kwamen revenuen niet op gang. Een goede analyse van de ware redenen van het uitblijven van grootschalig succes in de Techcrunch blog hier: Why Google Health Really Failed—It’s About The Money.

Ook zeer van toepassing op eHealth innovaties in Nederland.
Belangrijke les: Gebrek aan duurzame financiële prikkels waardoor Google Health niet massaal werd omarmd door patiënten, professionals en payers / verzekeraars. Werkende business modellen op basis van structurele en duurzame financiële prikkels zijn een absolute voorwaarde voor verdere opschaling van eHealth, zoals al eerder verwoord in de blog Nederland eHealth-land. Hier ligt een dringende taak voor veldpartijen en overheid om hier de stappen te zetten. De KNMG, NPCF, eHealthNu en NVEH hebben inmiddels het voortouw genomen voor een Nationale Implementatie Agenda eHealth.

Microsoft heeft inmiddels laten weten door te gaan met Microsoft HealthVault, en bedankt Google voor het pionierswerk.

Pim Ketelaar, juni 2011

Share
Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , | Comments Off on De stekker gaat uit Google Health: gebrek aan gebruikers, gebrek aan revenuen

Persbericht NVEH: Met eHealth in de hoogste versnelling

Nijmegen, 23 juni 2011 – De toepassing van eHealth moet in de hoogste versnelling worden gebracht. De sense of urgency voor de structurele verankering van eHealth is groter dan ooit bij alle partijen in het Nederlandse zorglandschap. De tijd is nu rijp om door te pakken en eHealth toepassingen, in de volle breedte van de Nederlandse zorg, gericht te stimuleren, normaliseren en te prioriteren. Voor betere en betaalbare zorg, nu en in de toekomst.

De Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) heeft vandaag met artsenkoepel KNMG, de NPCF, eHealthNu en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het raamwerk voor een nationale implementatie agenda eHealth aangeboden aan minister Schippers van VWS. Gezamenlijk doel: eHealth sneller een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg maken ten behoeve van betere en betaalbare zorg.

De NVEH is, als mede-initiatiefnemer, blij met deze eerste stap.
Tegelijkertijd onderkent de NVEH dat deze agenda met prioriteit verder geconcretiseerd en verbreed moet worden. De NVEH wil verdere verankering van eHealth versnellen door, samen met partners, te focussen op key factors (efficiency verbetering, kwaliteitseisen en gebruikersvoordeel) en vervolgens gericht te stimuleren, normaliseren en prioriteren van eHealth toepassingen. De visie op de uitwerking van het raamwerk voor de eHealth Agenda zoals de NVEH dit voorstaat, staat hier.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Comments Off on Persbericht NVEH: Met eHealth in de hoogste versnelling

The mHealth opportunity

The tremendous uptake of mobile internet provides great potential for improving healthcare. But successful and sustainable deployment of so called mHealth requires a multidisciplinary approach and sound business models. An abstract of the keynote by Pim Ketelaar at the EMGO+ yearly conference, May 19th 2011. Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , , , | Comments Off on The mHealth opportunity

De kracht van eHealth in de regio

Het bruist van de eHealth activiteiten in de regio. En dat is niet verrassend. Juist op regionaal niveau liggen er geweldige kansen om de zorg met eHealth beter én betaalbaarder te maken. Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws, Publicaties | Getagged , , , , , , , , | Comments Off on De kracht van eHealth in de regio

Nederland eHealth-land!

eHealth staat momenteel in Nederland ongekend in de belangstelling. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. Onderzoek toont steeds dwingender aan dat eHealth toepassingen de zorg beter én goedkoper kunnen maken. In Nederland gonst het van de initiatieven. En de sense of urgency bij alle partijen in de Nederlandse zorgpolder voor structurele inzet van eHealth is groter dan ooit. Een overzicht van de ontwikkelingen in Nederland eHealth land. Lees verder

Share
Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Nederland eHealth-land!